Hướng dẫn cài đặt NextCloud trên CentOS 7

1. Giới thiệu

NextCloud là một giải pháp lưu trữ dữ liệu giống như Dropbox, Google Drive hay OneDrive,… Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt NextCloud trên CentOS 7.

Thông tin máy chủ
OS CentOS 7
CPU 1
RAM 2 GB
IP Address 192.168.100.192/24
Gateway 192.168.100.1

2. Các bước tiến hành

2.1 Cài đặt LAMP Stack

NextCloud được viết bằng PHP và sử dụng MariaDB/MySQL. Sau đây, chúng ta sẽ cài đặt LAMP Stack (Linux Apache MariaDB/MySQL và PHP)

Trước khi cài đặt LAMP, chúng ta phải cài đặt repository EPEL để hỗ trợ các gói cài đặt mở rộng.

yum -y install epel-release wget git unzip
yum update -y
 • Bước 1: Cài đặt và cấu hình Apache

  • Cài đặt
   yum -y install httpd
  • Cho phép sử dụng file .htaccess
   sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride all/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
   sed -i 's/AllowOverride none/AllowOverride all/' /etc/httpd/conf/httpd.conf	
   echo -e "ServerSignature Off \nServerTokens Prod" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
  • Chạy dịch vụ Apache và cho phép khởi động cùng hệ thống
   systemctl start httpd.service
   systemctl enable httpd.service
 • Bước 2: Cài đặt PHP 7.0

  • Cài đặt PHP
   rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
   yum install -y php70w php70w-dom php70w-mbstring php70w-gd php70w-pdo php70w-json php70w-xml php70w-zip php70w-curl php70w-mcrypt php70w-pear setroubleshoot-server bzip2 php70w-mysql
  • Cấu hình PHP

  Chúng ta chỉnh lại phần cấu hình kích thước File cho phép Upload lên NextCloud của PHP.

   sed -i "s/post_max_size = 8M/post_max_size = 200M/" /etc/php.ini
   sed -i "s/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 200M/" /etc/php.ini
  • Khởi động lại Apache
   systemctl restart httpd.service
 • Bước 3: Cài đặt MariaDB

  • Cài đặt MariaDB
   yum -y install mariadb mariadb-server
  • Chạy dịch vụ MariaDB và cho phép khởi động cùng hệ thống
   systemctl start mariadb
   systemctl enable mariadb

2.2 Cấu hình MariaDB

Tại đây, chúng ta sẽ đặt mật khẩu cho user root của MariaDB và xóa database có tên là test.

mysql -uroot -e "set password for 'root'@'localhost' = password('$PASSWORD');"
mysql -uroot -p$PASSWORD -e "DROP DATABASE test;"
mysql -uroot -p$PASSWORD -e "DELETE from mysql.user where Password = '';"
mysql -uroot -p$PASSWORD -e "CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '$PASSWORD';"
mysql -uroot -p$PASSWORD -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%';"
mysql -uroot -p$PASSWORD -e "FLUSH PRIVILEGES;"

Chú ý: Thay thế password của root mà bạn muốn đặt vào $PASSWORD.

2.3 Tạo User và Database cho NextCloud

mysql -uroot -p$PASSWORD -e "CREATE DATABASE nextcloud;"
mysql -uroot -p$PASSWORD -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD_OC';"
mysql -uroot -p$PASSWORD -e "FLUSH PRIVILEGES;"
 • Chú ý:
  • Thay thế password của root vào $PASSWORD.
  • Thay thế password của nextclouduser mà bạn muốn đặt vào PASSWORD_OC

2.4 Tải và giải nén NextCloud

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài bản NextCloud version 13 (mới nhất trong thời điểm viết bài).

 • Bước 1: Tải NextCloud
cd /opt/
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-13.0.0.zip
 • Bước 2: Giải nén NextCloud
cd /opt/
unzip nextcloud-13.0.0.zip
 • Bước 3: Chuyển thư mục và phân quyền cho thư mục
cd /opt/
mv nextcloud/* /var/www/html/
chmod 755 -R /var/www/html/
chown apache. -R /var/www/html/

2.5 Cấu hình NextCloud

 • Bước 1: Truy cập vào địa chỉ IP bằng trình duyệt

  • 1: Khai báo thông tin user quản trị
  • 2: Khai báo thông tin thư mục lưu trữ dữ liệu. Chú ý: Phân quyền cho user apache sở hữu thư mục này.
 • Bước 2: Khai báo thông tin DATABASE

 • 1: Chọn kiểu DATABASE là MySQL/MariaDB
  • 2: Khai báo thông tin về DATABASE mà chúng ta tạo ở bước trên.
  • 3: Hoàn tất việc cài đặt
 • Bước 3: Sau khi cài đặt xong, giao diện của NextCloud sẽ xuất hiện

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNBACK

Website: https://vnback.com
Fanpage: https://www.facebook.com/vnback.technology/
Hotline/Zalo: 0973.608.148
Địa chỉ văn phòng: Số 6, Ngõ 34 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội